Yazım Kuralları

 1. Güncel Çocuk Sağlığı Dergisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında orjinal derleme ve tanı tedavi rehberi niteliğinde yazıların yayınlandığı akademik, hakemli bir dergidir.
 2. Dergi, üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı yayınlanır. 4 sayı bir cilt oluşturur.
 3. Derginin yayın dili Türkçe' dir. Yazıların Türk Dil Kurumu sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzuna uygun olması gerekir.
 4. Dergiye gönderilen yazılar başlık, türkçe özet ve anahtar kelimeler içermelidir.
 5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların başka bir dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Bu durumun, gönderilen yazının önüne eklenen, tüm yazarların ayrı ayrı imzalarını içeren bir sayfada belirtilmesi gerekir.
 6. Dergide yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez ve bu yazıların tüm bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.
 7. Dergiye gönderilen yazılar, editör ve yayın kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde yayınlamak üzere değerlendirilir. Editör; yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayınla-mamak, düzeltmek üzere yazarına geri göndermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltma yetkisine sahiptir.
 8. Editör ve yayın kurulu bilimsel olarak yeterli görülen bir yazının yayınlanmasını etik nedenlerden dolayı reddedebilir.
 9. Yazı standart A4 kağıda Microsoft Word programı kullanılarak, iki satır aralıklı olarak yazılmalı, her sayfanın iki yanında 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri Times New Roman 12 punto olarak belirlenmiştir. Tablolar aynı programın tablo formatıyla hazırlanmalı; resimler .jpg veya .gif formatında olmalıdır. Posta ile gönderilen yazıların, 2 nüsha olarak ve disket/CD kayıtları ile birlikte gönderilmesi gerekir.
 10. Başlık ve yazarlar, Metin, Kaynaklar, Tablolar ve Şekil alt yazıları her biri ayrı sayfalarda sunulmalı, başlık sayfasından başlayarak sağ alt köşeye sayfa numaraları yazılmalıdır.
 11. Başlık sayfasında yazarların ünvan kullanmaksızın adı (küçük harfle) ve soyadı (büyük harfle) başlığın altında ortaya yazılmalı, bir dip not olarak yazarların görev yeri, ünvanları, yazı ile ilgili bilgi, yazışma adresi, ev ve iş telefonu, e-posta adresi, varsa faks numarası da yazılmalıdır.
 12. Derleme yazılarında sayfa sayısı en az 4 en fazla 12 sayfa olmalı.
 13. Yararlanılan kaynaklar yazıdaki geçiş sırasına göre verilmeli, kaynaklar yazının alındığı dilde aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus'a ve Science Citation Index' e uygun olmalıdır. “Et al veya “ark” yerine tüm yazarların adları belirtilmelidir. Altı veya daha çok yazar varsa ilk üçünü yazıp “et al veya “ark” denebilir.
 14. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanan yazılar Güncel Çocuk Sağlığı Dergi' sine, www.rnasaglik.com.tr web sitesinde belirtilen adreslere posta veya online (guncelcocuk@rnasaglik.com.tr) şekilde yollanmalıdır. Bu kurallara uymayan yazılar kabul edilmez ve gönderilen yazı ve şekiller yazarlarına iade edilmez.
  Kaynaklar için örnekler
  Makale:
  Talley NJ, Young L, Bytzer P, et al. Impact of chronic gastrointestinal symptoms in diabetes mellitus on health-related quality of life. Am J Gastroenterol 2001; 96:71-6.
  Kitap bölümü: Azar FM. Traumatic Disorders. In: Canale ST. Ed. Campbell's Operative Ortho-paedics. 10th ed. Mosby Company; 2003: 2449- 2493.
  Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, (eds).Mental health care for elderly people. 3rd edition. New York: Churchill Livingstone; 1996.
  Tez: Akdağ Y. Kayseri bölgesinde 2 yaş altı çocuklarda demir eksikliği insidansının araştırılması.(Uzmanlık Tezi).
  Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 1991.
  Diğer çeşitli kaynak yazılımları konusunda geniş bilgi “International Commitee of Medical Journal Editors” web sitesinden edinilebilir: www. icmje.org.

Ana Sayfa | Yayın Kurulu | Danışma Kurulu | Arşiv | Son Sayı | Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim